قسمت اول آموزش مقدماتی مهارت های بدمینتون - شبکه ورزش


راکت گیری در بدمینتون
قسمت اول آموزش مقدماتی مهارت های بدمینتون - شبکه ورزش

قسمت دوم آموزش مقدماتی مهارت های بدمینتون - شبکه ورزش


گام برداری و حرکت در زمین بدمینتون
قسمت دوم آموزش مقدماتی مهارت های بدمینتون - شبکه ورزش

قسمت سوم آموزش مقدماتی مهارت های بدمینتون - شبکه ورزش


سرویس ها در بدمینتون
قسمت سوم آموزش مقدماتی مهارت های بدمینتون - شبکه ورزش

قسمت چهارم آموزش مقدماتی مهارت های بدمینتون - شبکه ورزش


نت بکهند و فورهند در بدمینتون
قسمت چهارم آموزش مقدماتی مهارت های بدمینتون - شبکه ورزش

قسمت پنجم آموزش مقدماتی مهارت های بدمینتون - شبکه ورزش


آندرهند لیفت بکهند و فورهند در بدمینتون
قسمت پنجم آموزش مقدماتی مهارت های بدمینتون - شبکه ورزش

قسمت ششم آموزش مقدماتی مهارت های بدمینتون - شبکه ورزش


دفاع در بدن (بلاک توپ)، درایو فورهند و بکهند در بدمینتون
قسمت ششم آموزش مقدماتی مهارت های بدمینتون - شبکه ورزش

قسمت هفتم آموزش مقدماتی مهارت های بدمینتون - شبکه ورزش


ضربه دراپ شات در بدمینتون
قسمت هفتم آموزش مقدماتی مهارت های بدمینتون - شبکه ورزش

قسمت هشتم آموزش مقدماتی مهارت های بدمینتون - شبکه ورزش


ضربات تاس و اسمش در بدمینتون
قسمت هشتم آموزش مقدماتی مهارت های بدمینتون - شبکه ورزش

قسمت نهم آموزش مقدماتی مهارت های بدمینتون - شبکه ورزش


مقدمات تاکتیک های بازی یکنفره (سینگل) در بدمینتون
قسمت نهم آموزش مقدماتی مهارت های بدمینتون - شبکه ورزش

قسمت دهم آموزش مقدماتی مهارت های بدمینتون - شبکه ورزش


مقدمات تاکتیک های بازی دونفره (دوبل) در بدمینتون
قسمت دهم آموزش مقدماتی مهارت های بدمینتون - شبکه ورزش