جلسه پایش شیوه ارزیابی عملکرد استعدادیابی فدراسیون های ورزشی بدمینتون و بدنسازی با حضور رئیس گروه ارزیابی عملکرد استعدادیابی و کارشناسان دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و مسئولین کمیته استعدادیابی در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار گردید. 

جلسه ارزیابی عملکرد استعدادیابی فدراسیون های ورزشی
جلسه ارزیابی عملکرد استعدادیابی فدراسیون های ورزشی
یونکس
کانال نیک بدمینتون
تبلیغ
تبلیغ