استعدادیابی پسران تهران شنبه۲۶ خرداد در سالن شیرودی به انجام رسید.

آزمون استعدادیابی پسران تهران- گروه بآزمون استعدادیابی پسران تهران- گروه بآزمون استعدادیابی پسران تهران- گروه بآزمون استعدادیابی پسران تهران- گروه بآزمون استعدادیابی پسران تهران- گروه ب
یونکس
کانال نیک بدمینتون
تبلیغ
تبلیغ