اردوی پسران:

جمعه 25 خرداد ساعت 14

شنبه 26 خرداد ساعت 9

یکشنبه 27 خرداد ساعت 9

سرمربی: بهادر زکی زاده  کمک ها: آرمین زکی زاده،وهاب طباطباوکیلی،حامد اسدی،آرش شهباز،علی ذوالفقار

اردوی دختران:

دوشنبه 28 خرداد ساعت 8

سه شنبه 29 خرداد ساعت 9

چهارشنبه 30 خرداد ساعت 8

سرمربی: فریبا جلالیان    کمک ها: اعلام خواهند شد

 

 

یونکس
کانال نیک بدمینتون
تبلیغ
تبلیغ