شرایط اردوی پیش از فصل مسابقات سالن شیرودی(آقایان و بانوان):

✅اردو آقایان روز 25-27 خرداد 
✅اردو بانوان روز 28-30 خرداد
✅مدت اردو 3 روز در هر بخش
✅هزینه کمپ شامل تمرینات و خوابگاه میباشد.
✅هزینه خورد و خوراک بازیکنان برعهده خودشان می باشد.
✅به علت محدودیت ظرفیت ثبت نام اولویت برای نفرات اول ثبت نام کننده است.
✅ شماره کارت نیکزاد شیری:

۶۰۳۷۶۹۱۵۶۳۹۰۴۹۱۱
✅ ارسال عکس فیش به همراه نام، سن و سطح کامل بازیکن و شماره تماس به شماره:


09395023659
02188826489
 

یونکس
کانال نیک بدمینتون
تبلیغ
تبلیغ